Nowy Sącz (Las Fałkowski)

Quick Info

Las Falkowski położony jest w obrębie grzbietu Falkowej, którego wierzchowina w tej części miasta znajduje się na wysokości 380 m n.p.m., a zarazem 80 m ponad dna pobliskich dolin Kamienicy i Łubinki. Trzon tego grzbietu zbudowany jest z gruboławicowych piaskowców i łupków. Ścieżka prawie w całości prowadzi przez teren rozległego osuwiska, pofałdowany, pełen zagłębień i wypukłości, lokalnie podmokły. Las Falkowski zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2003r. podjęto z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody, zaliczony został do kategorii lasu ochronnego, chroniącego środowisko przyrodnicze w granicach miasta Nowego Sącza o powierzchni 42ha. Obszar położony jest w umiarkowanym ciepłym piętrze klimatycznym, czyli w najcieplejszej części polskich Karpat. Charakterystycznymi zespołami roślinnymi, silnie przekształconymi przez człowieka są: bór mieszany z udziałem dębu, świerka i brzozy oraz fragmenty lasu dębowo-grabowego. Warto zwrócić uwagę na stanowisko chronionego bluszczu pospolitego i mchu torfowca. Pomimo silnej antropopresji występuje tu bogata fauna bezkręgowców i kręgowców. Edukacja ekologiczna jest realizowana poprzez aktywne formy poznawania przyrody. Długość trasy wynosi 1km.

 

Dodaj komentarz